Adatkezelési Nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei
MKeys Travel (Beko GmbH., Adresse: Machtlfingerstr 26., 81379 München, HRB 198931) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
– 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

3. Meghatározások
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
– GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
– felügyeleti hatóság vagy BayLDA: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht.
– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
– személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
– ügyfél: az MKeys Travel termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az MKeys Travel-lel utazási szerződést kötők.
– weboldal: https://mkeystravel.com/

4. Az adatkezelés elvei
Az MKeys Travel megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor
a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
c) (c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
e) (e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
f) (f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5. Az MKeys Travel által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
Az MKeys Travel a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

I. Érdeklődés szolgáltatás iránt és egyedi ajánlatkérés honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon
a) név: Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
b) e-mail cím (telefonszám): Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, hossz, úti cél, szállás, ellátás besorolás, résztvevők száma, kora, kiutazás módja, ár preferencia, megjegyzés): Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II. Hírlevélre feliratkozás (honlapunkon a feliratkozó oldalon, ajánlatkérés során, rendelés során, ill. személyesen/telefonon szóban/írásban/e-mailben), egyéb DM tevékenység
a) e-mailcím, név: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
b) telefonszám: Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
c) érdeklődés tárgya: A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján
d) feliratkozás dátuma: technikai ellenőrzés céljából

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hírleveleink alján minden esetben szerepel a leiratkozás link, az érdeklődő leiratkozhat

III. Utazási szerződéskötés
a) név, titulus; születési adatok; nem: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok
b) e-mail cím, telefonszám; cím (egyes esetekben az utasok adatai): az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok): a szerződés tárgyának meghatározása

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő)

IV. Repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése
a) név, titulus; születési adatok; nem: az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok
b) e-mail cím, telefonszám; cím (egyes esetekben az utasok adatai): az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok): a szerződés tárgyának meghatározása

V. Weboldal meglátogatása
A honlap látogatás időpontja és időtartama: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatásteljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló törvény (Elektronischer Geschäftsverkehr-Gesetz EGG) , időtartama 6 hónap.

Az MKeys Travel által kezelt oldalak cookie-kat alkalmaznak. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy az MKeys Travel és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie- kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése az MKeys Travel által üzemeltetett weboldalak korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani

6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az MKeys Travel általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:
a) az MKeys Travel vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal (Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1146 Budapest, Hermina út 17. ), IT szolgáltatóval);
b) az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
c) felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.
d) könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival
e) informatikai rendszereinek szolgáltatóival

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az MKeys Travel által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi ponton teheti meg: MKeys Travel e-mail cím: info@mkeystravel.com

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az MKeys Travel mint utazási iroda többféle informatikai szolgáltatást is igénybe vesz. Ezek során a személyes adatokhoz külső adatfeldolgozók is hozzáférnek. Ezek mellett könyvelési és számviteli, banki, illetve egyéb törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat vesz igénybe MKeys Travel. Ezek során személyes adatokat is ad át a megbízott adatfeldolgozóknak.

Az MKeys Travel minden adatfeldolgozója esetén elvárja a törvényi kötelezettségek teljes betartását.

8. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba
Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

Az MKeys Travel az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:
a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az MKeys Travel törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / (BayLDA által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.
9. Az ügyfél hozzáférési jogai
Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy az MKeys Travel visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az MKeys Travel köteles tájékoztatást adni.
Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az MKeys Travel kezeli-e
(vagy sem) a személyes adatait,
a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
b) nem terjed ki az anonim adatokra;
c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az MKeys Travel a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az MKeys Travel ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfzetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

10. Az ügyfél helyesbítéshez való joga
Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
a) nem terjed ki az anonim adatokra;
b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az MKeys Travel az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az MKeys Travel az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az MKeys Travel azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

11. Az ügyfél törléshez való joga
Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.
Az MKeys Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben
a) az MKeys Travel kezeli e személyes adatokat, és
b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az MKeys Travel a személyes adatokat kezeli.

Az MKeys Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
a) az MKeys Travel kezeli az ügyfél személyes adatait, és
b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és (f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
c) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

Az MKeys Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
a) az adatkezelés az MKeys Travel vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
b) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a MKeys Travel kezeli a személyes adatait, és
c) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

Az MKeys Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
a) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
b) az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
c) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az MKeys Travel az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az MKeys Travel azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Hírlevél rendszerünkből való törlés automatizált. A felhasználó bármikor törölheti magát, ha válasz e-mailt küld a hírlevélre és a tárgyba az „unsubscribe” szót írja, levelében jelzi a leiratkozás szándékát vagy hírlevél alján lévő Unsubscribe from this newsletter feliratra kattint.

12. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához
Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére
a) nem terjed ki az anonim adatokra;
b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az MKeys Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az MKeys Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.
Az MKeys Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
b) az MKeys Travel már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az MKeys Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az MKeys Travel jogos érdekei céljából, és
b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az MKeys Travel általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

Az MKeys Travel az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az MKeys Travel azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az MKeys Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor
a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az MKeys Travel nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a proflalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

13. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga
a) nem terjed ki az anonim adatokra;
b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

14. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
Az MKeys Travel az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelmének tárgya Határidő
Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog egy hónap
Helyesbítéshez való jog egy hónap
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog egy hónap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor
Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok nem meghatározott

15. Adatkezelés biztonsága
Az MKeys Travel számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, és a 7. pontban említett adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Az MKeys Travel a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, legyen, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az MKeys Travel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az MKeys Travel az adatkezelés során megőrzi a titkosságot – megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult -, a sértetlenséget – megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét-, a rendelkezésre állást – gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, ésrendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az MKeys Travel és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfgyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

16. Panasz benyújtásához való jog
Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az MKeys Travel azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a (BayLDA-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A BayLDA kapcsolati adatai a következők:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Telefax: +49 (0) 981 180093-800
Telefon: +49 (0) 981 180093-0
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

17. A jelen tájékoztató módosításai
Az MKeys Travel fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az MKeys Travel adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

2020.03.10.