ÁSZF

Általános szerződési feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Jelen általános utazási szerződései feltételek (továbbiakban ÁSZF) a MKeys Holding Inc. másrészről honlapot látogató és az Utazásszervező szolgáltatásait igénybe venni szándékozó utas (továbbiakban Utas vagy Utasok) (Utas/Utasok és az Utazásszervező a továbbiakban együttesen Fél vagy Felek) között jön létre.

2. Az Utazásszervező által szervezett utazásokra az ÁSZF és az egyedi utazási szerződés rendelkezései az irányadóak.

3. Az ÁSZF és az Egyedi Utazási szerződés együttesen képzik az utazási szerződés tartalmát, rendelkezéseit, feltételeit.

4. Mindazok a leírások, prospektusok, amelyeket nem az Utazásszervező bocsájt az Utas részére nem képezik az utazási szerződés részét és azok az Utazásszervezőre néve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért az Utazásszervező nem felelős.

5. Utazásszervező adatai:

Cégnév: MKeys Holding Inc. Mkeys Travel az Mkeys Holding Inc. Utazási diviziója
Székhely: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, 19958 County of Sussex, United State of America
Regisztrációs száma: 6164444

6. Az Mkeys Holding által üzemeltetett nemzetközi területre vonatkozó utazási portálok: mkeystravel.com, besttour.pro, sightseeing.pro, besttravel.center, besttravel.asia

7. Az Utazásszervező megbízza a Bekosystem Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Bekosystem Consulting Kft.), hogy a nevében eljárva technikai szolgáltatás keretében üzemeltesse a honlapot, illetve az Utazásszervező részére On-line és Off-line IT szolgáltatásokat, telefonos ügyfélszolgálatot és egyéb adminisztratív szolgáltatásokat nyújtson szerződés szerint. A Bekosystem Consulting Kft. semmilyen részt nem vállal az utazásszervezési folyamatban, ezért az így létrejövő szerződés kizárólag az Utazásszervező és az Utas közötti kétoldalú jogviszony. A Bekosystem Consulting Kft. semmilyen adatot nem kezel az Utazásszervező és az Utas létrejövő jogviszonyából eredően. Ebből kifolyólag a Bekosystem Consulting Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az általa technikailag üzemeltetett weboldalon kötött Utazási szerződések tekintetében.

8. Az Utazásszervező megbízza a Bekosystem Consulting Kft., hogy az Mkeys Holding Inc. részére adminisztratív pénzügyi és számviteli szolgáltatásokat nyújtson szerződés szerint, melynek hatálya alatt a Bekosystem Consulting Kft. Online fizetési felületet (bankártyás- és banki átutalásos fizetés) biztosít harmadik fél részére (MKeys Holding Inc.) a hozzá tartozó technikai gyüjtő alszámlával együtt, melyről egyedi megbízás alapján kifizetéseket is teljesíthet az Mkeys Holding Inc. nevében utólagos elszámolás keretében.

Cégnév: Bekosystem Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2724. Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48
Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 198215
Adószám: 26660628-2-13
Bankszámlaszám: OTP Bank 11713081-21458525 IBAN: HU11117130812145852500000000
CIB Bank SWIFT kód: OTPVHUHB
Telefonszám: +36-1-769-0301 [munkanapokon 9 – 17 között] E-mail címe: info@mkeystravel.com
Nyelvterületi Honlapja az Ászf vonatkozásában: mkeystravel.com, utazas.pro, repulojegy.pro, varoslatogatas.pro, nyaralas.pro

II. Az utazási szerződés létrejötte:

1. Az Utazásszervező honlapján kitöltött jelentkezési lappal vagy e-mailben megküldött jelentkezési szándék esetén a Felek között az utazási szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre.
a) A Jelentkezési űrlap a honlapon történő kitöltése és elküldése az Utazásszervező részére – a honlap egyértelmű útmutatásai alapján, amely a konkrét utazási csomag paramétereinek elfogadásával egyben az ÁSZF elfogadását is jelenti.
b) A jelentkezés Utazásszervező által e-mailben történő visszaigazolása és nyilvántartásba vétele.
c) A részvételi díj Utas általi megfizetése, illetve az Utazásszervező fizetési szolgáltatója bankszámláján történő jóváírása.
d) Utazási csomag esetén a Honlapon történő megrendelés a repülőjegy azonnali megrendelését is jelenti, amely csak a légitársaság lemondási és módosítási feltételei szerinte lehetséges, a légitársaság lemondási és módosítási feltételei alapján számított módosítási díj és felár +8.000ft adminisztrációs díj mellett módosítható.

2. A jelentkezési lapon az Utas által feltűntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utas terheli. Minden esetben úgy kell megadni az Utas/Utasok neveit, ahogy az a személyi igazolványban vagy útlevélben szerepel. Az adatok elírásából fakadó károkért az Utas felel.

3. Az Utas jogosult az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére átruházni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. A átruházásról az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Az átruházást megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az átruházásból eredő igazolt többletköltségekért az átruházó és az átruházott egyetemlegesen felel. Az átruházás költsége a légitársaság és a szálláspartner módosítási feltételei alapján számított módosítási díj +8000ft adminisztrációs díj. Az utazási szerződést és annak esetleges módosításait elektronikus dokumentumba foglalva az Utas rendelkezésére kell bocsátani. A felek elektronikus dokumentumnak tekintik a pdf formátumú elektronikus fájlt.

4. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik. A repülőjegy foglalása esetén tehát az Utazásszervező csak mint közvetítő fórum közreműködik, szerződés az Utazásszervező és az Utas között nem jön létre, a szerződés közvetlenül a légitársaság és az Utas között jön létre, a légitársaság által meghatározott feltételekkel.

5. Az Utazásszervező nem felel a repülési járatok azonos napon belüli esetleges időpont változásaiért, illetve az azok miatt esetlegesen fellépő károkért.

III. Részvételi díj és annak megfizetése

1. A részvételi díj magában foglalja a szerződésben megjelölt szolgáltatások díját illetve az Utazásszervező szervezési díját.

2. Az Utas a honlapon történő foglaláskor az utazás teljes díját köteles megfizetni. A fizetés módja a foglaláskor elérhető fizetési módok valamelyike (bankkártyás fizetés vagy átutalás).

3. Utazásszervező a számla kiküldése után semmilyen esetben sem jogosult az árat megemelni.

4. Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként üzletpolitikai szempontból kedvezményes akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utas és Utazásszervező között korábban létrejött utazási szerződés feltételei nem módosulnak.

5. Utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az szerződés megkötését követően az Utas bármely elemét módosítja, úgy a módosításból származó árkülönbségen kívül tovább 3.000ft módosítási díjat számít fel.

IV. Elállás a szerződéstől, lemondás

1.

a) Az Utas a jelen szerződésben kifejezetten meg nem határozott esetet kivéve a szerződéstől elállni, a szerződést felmondani nem jogosult, visszatérítésre nem tarthat igényt. Az Utas kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező honlapján kínált utazási csomagok olyan adott időtartamban elérhető szolgáltatáskombinációk, amelyek az egyes szolgáltatás elemek összekapcsolásával speciális csomagot alkotnak. Ezen csomagok hozzáférése azonban limitált számú, ahol az egyes csomagokban lévő elemek az Utazásszervezőtől független más szolgáltatóknál is lefoglalhatóak. Mindezekre figyelemmel az Utazásszervező nem tud garanciát vállalni arra, hogy az Utazási szerződés létrejöttének időpontjában (II.1 és II.2) az Utas által vásárolt csomag lefoglalható. Amennyiben az Utazásszervező a részvételi díj megfizetését követően már nem tudja az adott áron befoglalni az adott csomag valamely elemét, jogosult a szerződéstől 2 munkanapon belül elállni, a teljes részvételi díj visszatérítése mellett. Ebben az esetben az Utas kártérítésre, kamatra nem tarthat igényt. Jelen pontot kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a részvételi díj megfizetésére, valamint a szerződés visszaküldésére munkaidőn kívül kerül sor és emiatt az Utazásszervező csak a következő munkanapon tudja megkísérelni a foglalást, amely esetleges áremelkedés miatt már nem lehetséges.

b) Az Utazásszervező által közvetített, a részvételi díjban benne nem foglalt szolgáltatások lemondása esetére, amennyiben azok szigorúbbak, a szolgáltatást nyújtó által alkalmazott lemondási feltételek vonatkoznak. Amennyiben a szolgáltatást nyújtó lemondási feltételei nem teszik lehetővé a lemondást, akkor a szállás nem mondható le, illetve nem téríthető vissza. Abban az esetben, ha a szolgáltatást nyújtó által alkalmazott feltételek enyhébbek, akkor azok az irányadók.

c) Az indulástól számított 7 napon belül az utazást lemondani nem lehet a banátpénz mértéke a teljes megrendelés 100%-a.

2. Amennyiben az Utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okokból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 10%-ot meghaladja, köteles az Utast haladéktalanul tájékoztatni.

2.1. Ebben az estben az Utas választása szerint

a) elállhat az utazási szerződéstől, vagy

b) ha elfogadja a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a Felek módosítják az Utazási Szerződést.

2.2. Ha az Utas a 2. pontban meghatározott okból eláll az Utazási Szerződéstől, megilletik a 4.1 pontban meghatározott jogok, kártérítésre azonban nem tarthat igényt.

3. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely az Utazási Szerződés megkötését követően az Utas állampolgársági illetve az adott Utazási szerződésre vonatkozó Utazás kiindulási országa szerinti –jelen ÁSZF tekintetében – a Külgazdasági és Külügyminisztérium az alábbi kategóriába sorolja: „I. Nem javasolja az utazást az alábbi országokba és térségekbe (Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó területek)” az Utazásszervező jogosult azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani vagy választása szerint a szerződéstől elállni. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a részvételi díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Amennyiben az Utas a fenti jelzés ellenére ragaszkodik az eredeti utazáshoz és annak nincsenek jogi akadályai, úgy azt csak a saját felelősségére teheti meg, melyről írásban nyilatkoznia kell.

3.1. Az Utas elállása esetén az Utazásszervező köteles a teljes befizetett részvételi díját azonnal visszafizetni.

3.2. Az Utas nem jogosult a szerződéstől elállni, Utazásszervező pedig nem köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani, amennyiben az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal már az Utazási Szerződés megkötésének időpontjában az „I. Nem javasolja az utazást az alábbi országokba és térségekbe (Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó területek)” kategóriában szerepelt. Ezen pont vonatkozásában is irányadó a 3. Pontban részletezett állampolgársági és utazás kiindulási ország szerinti besorolás.

4. Világjárvány esetén az Utas köteles tájékozódni a célország beutazási feltételeiről és azokat be kell tartania. A feltételek be nem tartása vagy azokkal egyet nem értése esetén az Utas visszatérítésre nem jogosult. Visszatérítésre csak abban az esetben tarthat igényt, ha törlik vagy jelentős mértékben módosítják a repülőjáratot (napon túli módosítás), illetve lezárják az országhatárokat.

5. Az Utazásszervező jogosult felmondani az Utazási Szerződést, amennyiben az Utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti az utastársai nyugalmát, érdekeit, testi épségét illetve az utazási program lebonyolítását vagy olyan magatartást tanúsít, ami a vele való együtt utazást jelentős mértékben megnehezíti vagy lehetetlenné teszi és ezen magatartásával az Utazásszervező képviselőjének figyelmeztetése ellenére sem hagy fel. Utas Köteles Utazásszervezőnek a felmondás következtében okozott egyéb kárát is megtéríteni.

V. Hibás teljesítés és kártérítési felelősség

1. Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel, ide nem értve a repülőjegy foglalással vásárolt szolgáltatást. Ha az Utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az Utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani.

2. Csoportos utaknál az Utazásszervező fenntartja a jogot, hogy a programok időbeli sorrendjén szükség esetén módosítson.

3. Az Utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

4. Ha az utazás megkezdését követően az Utazásszervező az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni.

5. Az Utas az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a csoportkísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Ha helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta az Utas az Utazásszervezőt köteles tájékoztatni.
Az Utazásszervező ügyeleti telefonszáma, amely csak vész esetén hívható: +36-30-394-1813

6. Az Utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az , sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen:
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén. A b) és c) pontja estében az Utazásszervező köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségek támadnak.

7. Az Utas a hibás teljesítésből eredő igényét az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni az Utazásszervező részére. A bejelentéshez csatolni kell a jegyzőkönyv másolatát is. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Az Utazásszervező a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a bejelentésben előadottak kapcsolatos álláspontjáról az Utast értesíteni.

8. Az Utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősséget a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

9. Ha az Utas az Utazási Szerződést közvetítő útján kötötte, az Utazási Szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az közvetítőnél kell bejelentenie.

10. Az Utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a közreműködő felelősségét korlátozza a 2005. évi VII: törvénnyel kihirdetett Montreáli Egyezmény; az 1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett Varsói Egyezmény, a légi fuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002EK Rendelettel módosított 2027/97 EK Rendelet; a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése vagy a hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004. EK rendelet.

11. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felelős.

12. Mindenkor az utas felelős az utazási okmányok érvényességéért, köteles tájékozódni a célország beengedési feltételei után.

VI. Az utas jogai és kötelezettségei

1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése az utazási iroda útmutatásai alapján.

2. Az Utas jogosult a hibákat az elérő minőségű kiszolgálást rögtön az észrevétel után írásban közölni az Utazásszervezővel vagy annak képviselőjével. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

3. Az Utas köteles az indulás és érkezés dátumát, helyét, idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a csoportkísérővel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viselni.

4. Ha az Utas az utazás ideje alatt saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.

5. Az az utas, aki az utazás során és a szálláshelyen magatartásával (ittasság, hangoskodás stb.) zavarja a vele együtt utazókat és többszöri figyelmeztetés ellenére sem változtat viselkedésén, azonnal kizárható az utazásból, kártérítés igénye nélkül.

VII. Biztosítás

1. Az Utas köteles az utazás időtartalma alatt érvényes baleset-, betegség- és poggyászbiztosítással (továbbiakban BBP) rendelkezni. Az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét, hogy a BBP hiányában az Utast ért és okozott károk teljes egészében az Utast terhelik.

2. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a részvételi díj nem foglalja magában a BBP-t díját, azt külön opcionálisan díj ellenében kötheti meg.

3. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy az útlemondási biztosítást a részvételi díj nem foglalja magában, azt külön opcionálisan díj ellenében kötheti meg.

VIII. Vegyes rendelkezések

1. 14 éve alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt. Amennyiben a felnőtt kísérő nem a kiskorú gondviselője, úgy a kiskorú utazáson való részvételének feltétele gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt hozzájáruló nyilatkozatának megléte. 14-18 év közötti kiskorúnak az utazáson való részvételéhez gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

2. Az utas köteles gondoskodni az érvényes utazási okmányok, valamint a vízumok beszerzéséről, magánál tartásáról, valamint a vonatkozó be- és kiutazási, valamint a vámszabályok betartásáról.

3. Felek az Utazási Szerződés teljesítése során kölcsönösen együtt működve a másik Fél érdekeit szem előtt tartva kötelesek eljárni.

4. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen jogiszonyból esetlegesen keletkező vitás kérdéseiket békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, kikötik, hogy az Amerikai Egyesült Államok bíróságainak joghatását azon belül is az Utazásszervező területileg illetékes bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét.

Hatályba lépés kezdete: 2020. július 01.